REGULACJE - ARCHIWUM

Klient przed zawarciem umowy powinien zapoznać się z treścią:
a) regulacji danego rynku (w tym Tabeli opłat i prowizji)
b) dodatkowych informacji zawartych w sekcji MIFID znajdującej się na tej stronie

OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA ORAZ DORADZTWA

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca od 3.01.2018r.)

II REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI

Regulamin prowadzenia ewidencji obligacji przez Polski Dom Maklerski S.A.

RYNEK TGE

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH TGE

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

II WZÓR UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

Umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych i Instrumentów Finansowych na rynkach prowadzonych przez TGE Załączniki do Umowy (wersja obowiązująca od 20.07.2018r.)

III FORMULARZE

Formularz zlecenia RPM Dyspozycja złożenia wniosku o umorzenie praw majątkowych Formularz odwołania zlecenia na rynku praw majątkowych Formularz dyspozycji przelewu środków finansowych

RYNEK NIEPUBLICZNY

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynku niepublicznym (wersja obowiązująca od 03.01.2018r.)

Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polski Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca od 03.01.2018r.)

ANALIZY

Regulamin sporządzania analiz i rekomandacji

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Tabela Opłat i Prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

(w zakresie obrotu prawami majątkowymi, świadczenia usług na rynku niepublicznym oraz w zakresie usług analitycznych)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca od 03.01.2018r.)

Tabela opłat i prowizji - załącznik do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.

MiFID

Z dniem 3 stycznia 2018 r. obowiązuje regulacja określana powszechnie jako "MiFID II", czyli przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz powiązanych z nią aktów delegowanych i implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego (Directive 2014/65/EU of The European Parliament And Of The Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, dalej: ,,MiFID II"). Nowy pakiet regulacyjny zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę MiFID I i ma zapewnić Klientom szerszą ochronę w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz ujednolicić zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku.

MIFID II ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych, banków i instytucji kredytowych w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy MiFID II mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w tym domów maklerskich. MiFID II zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu w celu umożliwienia firmom inwestycyjnym działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID II, takie jak m.in. wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

Polski Dom Maklerski S.A. wprowadził zmiany do regulaminów poszczególnych usług maklerskich świadczonych przez Polski Dom Maklerski S.A. w celu dostosowania regulacji do wymogów MiFID II. Regulaminy w wersji obowiązującej od dnia 3 stycznia 2018 r. są zamieszczone na stronie internetowej PDM pod adresem: www.polskidm.com.pl w zakładce 'Regulacje'.


Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca od 06.08.2018r.)

Polityka Klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca od 03.01.2018r.)

Polityka wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych w Polskim Domu Maklerskim S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (stan na dzień 31.12.2017r.)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (stan na dzień 31.12.2016)

Polityka prywatności (stan na dzień 25.05.2018r.)

Sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego S.A. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitorze Polski B".

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Polityka Informacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Polityka wynagrodzeń w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Ocena Polityki wynagradzania Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017r.

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017 r.*

* niniejsza ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PDM w 2017r. została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 marca 2018r.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum